Tóc búi vấn lạ mắt
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Tóc búi vấn trông có vẻ cầu kỳ nhưng chỉ cần một sợi dây thun là đã tạo nên vẻ đẹp cho mái tóc rồi.


Chỉ cần một sợi dây thun bạn đã có thể tạo được kiểu tóc vấn như xòe hoa trên đầu.

Video hướng dẫn làm tóc:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-25//Trangdiem6_Tettoc.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-25//Trangdiem6_Tettoc.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN