Noel thử sắc môi trầm
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Với tông trang điểm mắt nhẹ, Lý Nhã Kỳ trông vẫn rực rỡ với môi son rực rỡ.

Tông trang điểm môi trầm giúp Lý Nhã Kỳ trở nên sang trọng.

Màu son khoe được lợi thế làn da trắng mịn của cô.

Video hướng dẫn trang điểm:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-22//TrangdiemLynhaKy_Mp4.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-22//TrangdiemLynhaKy_Mp4.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN