Lạ mắt với tóc hình rắn
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Mái tóc trở nên hấp dẫn và đẹp mắt hơn với cách tết hoàn toàn mới.

Thoạt nhìn cầu kỳ vậy nhưng bạn hoàn toàn có thể tạo được nó chỉ trong vài phút.

Video hướng dẫn:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-17//Toctethinhran_Mp4.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-17//Toctethinhran_Mp4.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN