Tóc tết 5 cực xinh
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Nếu bạn còn bối rối trong việc chọn kiểu tóc cho dạ tiệc thì những mẫu tóc sau đây sẽ giúp bạn hài lòng.


Kiểu tóc độc đáo này hẳn chỉ có bạn may mắn sở hữu.

Video hướng dẫn làm tóc:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-10//TrangDiemToc_Eva_Mp4_01.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-10//TrangDiemToc_Eva_Mp4_01.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN