Xinh đẹp với kiểu tóc buộc lệch
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Mẫu tóc rất hợp với những kiểu đầm duyên dáng. Và bạn đừng bỏ qua màu sắc của chiếc nơ trên tóc, bởi nó cần phải đồng màu với trang phục đấy!


Mẫu tóc lệch lạ mắt và chiếc nơ rất duyên dáng.

Video hướng dẫn làm tóc:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-06//MerryChristmas_Toc_Mp4_001.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-06//MerryChristmas_Toc_Mp4_001.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN