Trang điểm ấn tượng mùa đông
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Với Hương Giang thì đây cũng là mẹo trang điểm để cô tăng thêm sức hút.


Hương Giang nổi bật với tông trang điểm môi mận ***y.


Cô khoe vẻ đẹp gợi cảm bên người bạn Hồng Phước.

Video hướng dẫn trang điểm:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-29//Trangdiem_Huonggiang2911.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-29//Trangdiem_Huonggiang2911.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN