Khánh Thi ngày càng chứng tỏ sự tinh tế của mình qua gu trang điểm cũng như phong cách thời trang. Vẻ duyên dáng của người đẹp với tông trang điểm trầm phù hợp với tà áo dài duyên dáng.


Video hướng dẫn trang điểm:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-20//Trangdiem_Khanhthi.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-20//Trangdiem_Khanhthi.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>
Theo EVA