Ấn tượng với trang điểm mắt khói
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Với tông trang điểm mắt khói, bạn có thể lựa chọn với tông màu son trầm hoặc tông lạnh như Hoàng Yến.Nét đẹp lạnh lùng của Hoàng Yến rất hợp với tông trang điểm này.Vẻ đẹp ấn tượng của cô người mẫu sau khi giảm cân thành công.

Video hướng dẫn trang điểm:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-16//Trangdiem_hoangyen.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-16//Trangdiem_hoangyen.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN