Tóc tết ruy băng duyên dáng
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Thay vì tóc tết quen thuộc, hãy tạo sự mới mẻ với một dải lụa ruy băng.Bạn có thể tạo được kiểu tóc vấn với mẫu tóc này.


Hay đơn giản là rẽ lệch một bên.

Video hướng dẫn tết tóc:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-13//Eva3Tocruybang_1311_Mp4.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-13//Eva3Tocruybang_1311_Mp4.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN