Thay vì tóc tết, giờ bạn đã có kiểu tóc thắt nút rất đáng yêu và xinh xắn. Kiểu tóc được thực hiện từng tầng lớp một cách lạ mắt và không kém phần hấp dẫn. Một phong cách thật dịu dàng và đáng yêu chỉ với 5 phút thực hiện.Video hướng dẫn làm tóc:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-07//Trangdiem_tettocthatnut.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-07//Trangdiem_tettocthatnut.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Theo EVA