Duyên dáng với tóc búi lệch
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Đây là một gợi ý rất thú vị cho phong cách dự tiệc với kiểu tóc nhanh chỉ trong 5 phút. Hãy chuẩn bị kẹp tăm, dây chun, lược. Bạn sẽ có kiểu tóc tuyệt xinh trong nháy mắt.Một mẫu tóc rất đáng yêu nhưng không hề khó thực hiện.

Video hướng dẫn làm tóc:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-07//Trangdiem3_Tocbuitron.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-07//Trangdiem3_Tocbuitron.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN