Xinh đẹp với tóc băng đô
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Thay vì tóc tết, bạn có thể chọn cách thắt nút để tạo nên một phong cách mới cho mái tóc.Cách này sẽ tạo nên một dải tóc thật ấn tượng.Bạn sẽ thật đáng yêu với mẫu tóc lạ mắt này.

Video hướng dẫn làm tóc:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-02//E2_TetTocBangDo_Mp4.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-02//E2_TetTocBangDo_Mp4.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN