Kiểu tóc buộc lệch hẳn không còn xa lạ với nhiều bạn gái, nhưng với cách kết hợp các nút buộc làm từ tóc, bạn sẽ có một mẫu tóc thật độc đáo không giống ai.


Thay vì thun cột, bạn có một cách trang trí mới cho đuôi tóc.


Cận cảnh mái tóc điệu đà với các nút buộc. Cách thực hiện rất đơn giản bởi nó chỉ giống như các bước buộc sợi. Nhưng kết quả đạt được thì rất thú vị.

Video hướng dẫn làm tóc:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-10-25//ThatnutDuoingua_eva2_Mp4.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-10-25//ThatnutDuoingua_eva2_Mp4.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Theo EVA