Tôi thích sự nhẹ nhàng và đơn giản lắm. Tôi chia sẽ các bạn cách hối này.