Công ty có yếu tố nước ngoài là gì?

Là công ty có ít nhất một chủ thể tham gia là nước ngoài. Chủ thể nước ngoài có thể là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài hay nhà nước nước ngoài. Hoặc công ty có liên quan đến tài sản, công việc ở nước ngoài.

Xem thêm: thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, thành lập công ty vốn nước ngoài, thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện thành lập công ty có yếu tố nước ngoài:

– Công ty được thành lập và hoạt đông theo Luật đầu tư 2005 và Luật doanh nghiệp 2005 hoặc Công ty đã được cấp Giấy phép đầu tư và đã đăng ký lại theo Quy định của Nghị định 101/2006/NĐ-CP quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư.

– Công ty có hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam

Hồ Sơ thành lập công ty có yếu tố nước ngoài:

1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu.

2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)

3. Hợp đồngliên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 53,54 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.

4. Văn bản chấp nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư hoặc liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác theo qui định của pháp luật.

5. Hồ sơ đăng ký kinh doanh:

– Dự thảo Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên công ty hoặc danh sách người đại diện theo ủy quyền theo mẫu, kèm theo các giấy tờ sau:

+ Đối với nhà đầu tư là cá nhần: Bản sao hơp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác theo quy định Điều 24, Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác (có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ), bản sao Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, quyết định ủy quyền kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân khác theo quy định Điều 24, Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của người đại diện được ủy quyền.

6. Các tài liệu khác

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh nghành, nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại VN, trừ trường hợp pháp luậ chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà VN là thành viên có quy định khác).